Silový trénink u pacientů po rekonstrukci ACL

Progresivní silový trénink jako základ úspěšné rehabilitace

Silový trénink má své nezastupitelné místo v rehabilitaci z mnoha důvodů, které je třeba respektovat. Jedním z hlavních cílů rehabilitace po rekonstrukci ACL ve sportovním prostředí je obnova funkce, stability a silových parametrů čtyřhlavého svalu stehenního a hamstringů (1). Nedostatečná svalová síla čtyřhlavého svalu stehenního se pojí se zvýšeným rizikem opětovného obnovení poranění (2,3). Naprosto zásadní je z tohoto pohledu tzv. index symetrie dolních končetin (LSI), hodnotící sílu čtyřhlavého svalu stehenního a hamstringů. K určení připravenosti na návrat ke sportu se jako mezní skóre užívá kritérium LSI> 90% (4). Řada odborníků se domnívá, že poškozená dolní končetinavyžaduje k obnovení svalové síly čtyřhlavého svalu stehenního prodloužení rehabilitace po dobu minimálně 2 let (5). Další perspektivu tvoří kritický pohled na obsah samotné rehabilitace. Deficit svalové síly po rekonstrukci může být způsoben nekvalitním rehabilitačním programem. (6)

Zapamatuj si: V důsledku poranění kolene dochází k atrofii pomalých červených svalových vláken I. typu (slow-oxidative) a následně ke zhoršení kloubní stability. Z tohoto důvodu je kromě již tradičního silového tréninku nezbytné zařazení cviků na rozvoj svalové vytrvalosti. (7) 

Jakou intenzitu a objem zvolit, když jsem po operaci?

Nárůst svalové síly a hypertrofický účinek může být v některých případech ohrožen neadekvátní intenzitou a objemem silového tréninku (8,9). American College of Sports Medicine (ACSM) doporučuje provádět silový trénink s frekvencí 2 až 3 tréninkové jednotky týdně, o dvou až čtyřech sériích cviků (8–12 opakování) při použití intenzit 60 až 80% pro jednoho opakovací maximum (1RM) ve třetí fázi rehabilitačního programu. Délka odpočinku se u zdravých jedinců pohybuje v rozmezí 2 až 3 minut mezi cviky i sériemi. Manipulací s několika aspekty silového tréninku (intenzita, počet opakování, unilaterální a bilaterální cviky atd.) je možné zacílit na progresivní zlepšení každého jedince. Kromě toho existují specializované tréninkové programy vedoucí ke zvýšení fyzické výkonnosti sportovce. (10-12)

Tabulka 1

Zapamatuj si: Neoptimální silový poměr mezi hamstringy a čtyřhlavým svalem stehenním (H/Q poměr) zvyšuje zatížení intraartikulárních struktur, které naruší správnou pozici kloubu, což v konečném důsledku způsobí nežádoucí změny biomechaniky kolenního kloubu. Jeli poměr H/Q při rychlosti 60°s-1 menší než 0,6, zvyšuje se pravděpodobnost poranění hamstringů a též ACL. (13-16)


Preventivní a protektivní pohybové programy v přípravě sportovce

V současné době existují přesvědčivé důkazy o důležitosti strukturovaného pohybového programu, kombinujícího rozvoj svalové síly, vytrvalosti, flexibility, rovnováhy a neuromuskulární kontroly. V zásadě lze díky takovémuto programu snížit riziko akutního poškození kolene o 25 až 50% (17-21). Doporučené preventivní programy zahrnují strukturované rozcvičení před zápasem nebo tréninkem, z důvodu minimalizace rizik zranění:

 • Bod č. 1: Optimalizace pohybů s důrazem na jejich kvalitu (především u dolních končetin)
 • Bod č. 2: Zlepšení (posílení) stability trupu a dolních končetin
 • Bod č. 3: Uvědomění si polohy kolene ve vztahu k chodidlu a zbytku těla
 • Bod č. 4: Centrovaná pozice kyčlí, kolen a kotníků během všech cviků

Primárním úkolem všech pohybových specialistů je osvojení si „bezpečných“ pohybových vzorů, u nichž se předpokládá, že vystavují koleno relativně nízkému riziku poraněné. 

Balanční trénink ANO nebo NE?

Proprioreceptivní trénink je dnes hojně užívaný u sportovců po operaci ACL. Řada kondičních trenérů a pohybových specialistů ho zařazuje z preventivních důvodů. Opět i tento typ tréninku se ukázal jako velmi efektivní, pro minimalizaci kolenních a s tím spojených poranění ACL. Může být prováděn zcela samostatně nebo v kombinaci s dalšími pohybovými programy. Caraffa a kol. (1996) (22) poukazují na redukci incidence ACL poranění u 600 fotbalistů po zařazení progresivního proprioreceptivního tréninku viz Tabulka 2, každý den po dobu 20 min. 

 • Náhlé změny polohy kloubu k nácviku reflexní stabilizace
 • Optimální nastavení postury jedince a balanční cvičení
 • Efektivní stabilizaci kloubu za různých podmínek

Tabulka č. 2: Preventivní proprioreceptivní trénink se stupňující se obtížností dle Caraffa a kol. (1996) (22)

Tréninková fáze

Fáze I.

Fáze II.

Fáze III.

Fáze IV.

Fáze V.

Charakteristika cvičení

Stoj na jedné noze po dobu 2:30 min, 4x denně

Unilaterální trénink dolních končetin na bilanční čočce po dobu 2:30 min

Unilaterální trénink dolních končetin na bilanční desce

Unilaterální trénink dolních končetin kombinující balanční desku a čočku

Unilaterální trénink dolních končetin na bilanční čočce

Neuromuskulární trénink

Neuromuskulární trénink využívají k prevenci sportovci, kteří chtějí předejít nepříjemným zraněním kolene. Co tento pojem pod sebou skrývá? Balanční a motorická cvičení, rozvoj běžeckých dovedností, specifický silový trénink a plyometrii, viz Tabulka 3 dle Pasanena a kol. (2008) (24). Důraz je kladen na správné technické provedení jednotlivých pohybů, například při dřepu, výpadu a mrtvém tahu. Celková délka tréninkové jednotky je cca 20–30 min, 2 – 3x týdně v období předsoutěžní přípravy a 1x týdně v soutěžním období. (23)

Tabulka č. 3: Modifikovaný preventivní neuromuskulární trénink dle Pasanena a kol. (2008) (24)

Charakteristika cvičení

Pohybová terapie a balanční trénink

Rozvoj běžeckých dovedností

Specifický silový trénink

Plyometrie

Názvy cviků

Dřep

Unilaterální dřep

Stoj na balanční desce (jednonož, obounož)

Odhody a chytání míče ve stoje na jedné noze ve dvojici

Běh pozpátku

Cval stranou

Běh zkřižmo

Běh cik-cak

Výpady za chůze

Kombinace poskoků

Dřep

Výpad (do různých směrů)

Nordický zdvih

Glutebridge na jedné noze

Výskoky na místě

Poskoky vpřed

Poskoky do stran

Výskoky na bednu

Preventivní program 11+ pro kolektivní sporty

Zajímavostí je v tomto ohledu preventivní program FIFA 11+, který byl vytvořen mezinárodní skupinou expertů pro hráče fotbalu, nicméně své uplatnění nalezne i v dalších sportech (házená, florbal atd.). Jedná se o komplexní formu 20-ti minutového rozcvičení zahrnujícího trupovou stabilizaci, balanční a silové cviky a běžecká cvičení. Studie Silogarda a kol. (2008) (20) a Silverse-Granelli a kol. (2015) (25) poukazuje na význam tohoto rozcvičení v porovnání s jinou formou, protože významně snižuje riziko zranění při tréninku (o 37%) a zápase (o 29%), pokud je prováděno alespoň 2x týdně.


Autor: Mgr. Roman Juřík

Roman vystudoval bakalářský a magisterský studijní program: Tělesná výchova a sport na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí na FTVS UK jako student doktorského studia Kinantropologie a přednášející. Ve své činnosti se zaměřuje na pohybové aktivity a především silový trénink z pohledu kardiovaskulárního zdraví. Roman je autorem několika článků v impaktovaných časopisech jako je např. Journal of Clinical Medicine (MDPI), kde prezentuje své výsledky. Dále přednáší a vede praktickou výuku na kurzech pro osobní trenéry (licence B – Instruktor fitness), která je pod záštitou FTVS UK. Potkat ho můžete jednak na tuzemských tak mezinárodních konferencích.Kromě aktivit na vysoké škole je jedním z členů Fyziofitness týmu v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře, kde s klienty cvičí dle principů Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS). Cílem těchto tréninků je prevence před zraněním, zvýšení sportovní výkonnosti a především kompenzace pohybových stereotypů. Mezi jeho klienty kromě běžné veřejnosti patří vrcholoví sportovci a naši olympionici. 

Roman je zakladatelem projektu FYZNESS a vášnivý sportovec.

Zdroje:

 1. DELLA VILLA, Stefano, et al. Clinical outcomes and return-to-sports participation of 50 soccer players after anterior cruciate ligament reconstruction through a sport-specific rehabilitation protocol. Sports health, 2012, 4.1: 17-24.
 2. GRINDEM, Hege, et al. Simple decision rules can reduce reinjury risk by 84% after ACL reconstruction: the Delaware-Oslo ACL cohort study. British journal of sports medicine, 2016, 50.13: 804-808.
 3. KYRITSIS, Polyvios, et al. Likelihood of ACL graft rupture: not meeting six clinical discharge criteria before return to sport is associated with a four times greater risk of rupture. British journal of sports medicine, 2016, 50.15: 946-951.
 4. LYNCH, Andrew D., et al. Consensus criteria for defining ‘successful outcome’after ACL injury and reconstruction: a Delaware-Oslo ACL cohort investigation. British journal of sports medicine, 2015, 49.5: 335-342.
 5. NAGELLI, Christopher V.; HEWETT, Timothy E. Should return to sport be delayed until 2 years after anterior cruciate ligament reconstruction? Biological and functional considerations. Sports Medicine, 2017, 47.2: 221-232.
 6. THOMEÉ, Roland, et al. Muscle strength and hop performance criteria prior to return to sports after ACL reconstruction. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2011, 19.11: 1798.
 7. HERRINGTON, Lee; MYER, Gregory; HORSLEY, Ian. Task based rehabilitation protocol for elite athletes following anterior cruciate ligament reconstruction: a clinical commentary. Physical Therapy in Sport, 2013, 14.4: 188-198.
 8. GOKELER, Alli, et al. A critical analysis of limb symmetry indices of hop tests in athletes after anterior cruciate ligament reconstruction: a case control study. Orthopaedics & traumatology: surgery & research, 2017, 103.6: 947-951.
 9. WELLING, Wouter, et al. Low rates of patients meeting return to sport criteria 9 months after anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective longitudinal study. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2018, 26.12: 3636-3644.
 10. GARBER, Carol Ewing, et al. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. 2011.
 11. RATAMESS, Nicolas A., et al. Progression models in resistance training for healthy adults. Medicine and science in sports and exercise, 2009, 41.3: 687-708.
 12. SCHOENFELD, Brad J. The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2010, 24.10: 2857-2872.
 13. BROWN, Lee E. Isokinetics in human performance. Human Kinetics, 2000.
 14. BROWN, Lee E. Strength training. Human Kinetics, 2007.
 15. DAUTY, Marc; POTIRON-JOSSE, Michele; ROCHCONGAR, Pierre. Identification of previous hamstring muscle injury by isokinetic concentric and eccentric torque measurement in elite soccer player. Isokinetics and exercise science, 2003, 11.3: 139-144.
 16. DVIR, Zeevi. Isokineticsmuscle testing, interpretation, and clinical applications. 2004.
 17. MYKLEBUST, Grethe, et al. Prevention of anterior cruciate ligament injuries in female team handball players: a prospective intervention study over three seasons. Clinical journal of sport medicine, 2003, 13.2: 71-78.
 18. OLSEN, Odd-Egil, et al. Exercises to prevent lower limb injuries in youth sports: cluster randomised controlled trial. Bmj, 2005, 330.7489: 449.
 19. GILCHRIST, Julie, et al. A randomized controlled trial to prevent noncontact anterior cruciate ligament injury in female collegiate soccer players. The American journal of sports medicine, 2008, 36.8: 1476-1483.
 20. SOLIGARD, Torbjørn, et al. Comprehensive warm-up programme to prevent injuries in young female footballers: cluster randomised controlled trial. Bmj, 2008, 337.
 21. WALDÉN, Markus, et al. Prevention of acute knee injuries in adolescent female football players: cluster randomised controlled trial. Bmj, 2012, 344.
 22. CARAFFA, A., et al. Prevention of anterior cruciate ligament injuries in soccer. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, 1996, 4.1: 19-21.
 23. NORRIS, Christopher M. Sports and soft tissue injuries: A guide for students and therapists. Routledge, 2018.
 24. PASANEN, Kati, et al. Neuromuscular training and the risk of leg injuries in female floorball players: cluster randomised controlled study. Bmj, 2008, 337.
 25. SILVERS-GRANELLI, Holly, et al. Efficacy of the FIFA 11+ injury prevention program in the collegiate male soccer player. The American journal of sports medicine, 2015, 43.11: 2628-2637.


Nové tréninkové programy